UAB „TOROMEGA“
PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

UAB „Toromega“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://toromega.eu. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (mobilųjį telefoną, kompiuterį, planšetę, išmanųjį televizorių ar kt.) naudojate.

 • Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Toromega“
 • Buveinės adresas: Danės g. 6-502, LT-92109 Klaipėda, Lietuva
 • Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė: https://toromega.eu

Itin svarbu, jog atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Duomenų valdytojas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
 • Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri yra būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • Asmens duomenys yra saugomi Duomenų valdytojo nustatytą laiką, bet nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;
 • Asmens duomenų informacija yra laikoma konfidencialia.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME

Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos tiesiogiai Jūsų pateikiamus ar iš trečiųjų šalių gaunamus asmens duomenis (pavyzdžiui, kreipiantis el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, pildant paraiškas, atsiunčiant gyvenimo aprašymą, sudarant sutartis ar kitus dokumentus):
vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), asmens kodas, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, asmens dokumento kopija, profesija/specialybė, darbovietė, pareigos, organizacijos, kurioms priklausote, nuotraukos, sutikimas ar nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, naujienlaiškių prenumeratos, susirašinėjimo informacija, IP adresas, komentarai (kita papildoma informacija, kurią pateikia pats asmuo savo noru teikdamas paraiškas, dalyvaudamas konkursuose, pildydamas apklausas, užsakydamas naujienlaiškį ar kitas paslaugas puslapyje https://toromega.eu).
Jūs laisva valia galite tam tikros informacijos mums neteikti.

Kita mūsų renkama informacija:
Siekiame, jog Jūsų patirtis naudojantis svetaine būtų geresnė, todėl vykdydami savo veiklos analizę papildomai analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi Duomenų valdytojo svetaine automatiškai:

 • Analitinius duomenis;
 • Slapukų duomenis.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 Surinktą informaciją galime naudoti toliau nurodytais tikslais:

 • Sudarydami ir vykdydami sutartis su klientais;
 • Siekdami užtikrinti aukštą paslaugų ir aptarnavimo kokybę klientams;
 • Siekdami pagerinti interneto svetainės veikimą;
 • Jūsų sutikimo pagrindu vykdydami darbuotojų ar praktikantų atrankas bei administruodami kandidatų duomenų bazę (sutikimą išreiškiate atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą);
 • Jūsų sutikimo pagrindu rinkodaros tikslais (pažymime, jog Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą);
  Teisinių įsipareigojimų ir pareigų vykdymui;
 • Klientų identifikavimui bei kokybiškos komunikacijos užtikrinimui;
  Buhalterinės apskaitos tvarkymui;
 • Kitais tikslais, kuriais Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kai duodamas sutikimas ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Duomenų valdytojo teisėto intereso arba kai asmens duomenų pareigą Duomenų valdytojui numato kiti teisės aktai.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Siekiant užtikrinti sutarties tinkamą įvykdymą;
 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros ir buhalterines paslaugas teikiančioms bendrovėms);
 • Partneriams.

Atkreipiame dėmesį, jog duomenų tvarkytojai, kuriems Duomenų valdytojas, perduoda asmens duomenis, gali būtų už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodame tik tokiu atveju, kai toks asmens duomenų perdavimas yra leidžiamas pagal teisės aktų nuostatas ir visada tik imantis visų būtinų priemonių, kurios užtikrintų Jūsų privatumo apsaugą.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Esame įdiegę fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tiek laiko, kiek šio reikia Privatumo politikoje įtvirtintiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra leidžiamas arba nustatytas pagal teisės aktų nuostatas.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Prašyti Duomenų valdytojo atlikti duomenų perkėlimo veiksmus (teisė perkelti).

 Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu; paštu; el. paštu, nurodytu šio teksto apačioje. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome neteisėtai ar kitaip pažeidžiame Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. numeriu (8 5) 271 28 04, 279 1445. Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant susisiekti su mumis. Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.

Mes įsipareigojame savo veikloje tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs asmeniškai pateikėte mums arba jie buvo gauti iš kitų šaltinių, laikytis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintų principų bei teisės aktais nustatytų pareigų.

 SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau: cookiesandyou.com

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų jus sudominti.

 Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Slapuko aprašymas Galiojimo laikas
 cookieconsent_status  Būtinasis slapukas  Šis slapukas išsaugo naudotojo sutikimą dėl slapukų naudojimo svetainėje.  1 metai
 03eb081a525889e8307f229c9971a70d  Būtinasis slapukas  Šis sesijos slapukas priskiria naršytojui – tiksliau jo naršyklės sesijai – unikalų – atsitiktinai sugeneruotą – kintamąjį. „Joomla” turinio valdymo sistema šiam kintamajam gali priskirti šią informaciją:
pasirinkta kalba, prisijungimo būsena.
 Sesijos metu

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Trečiųjų šalių svetainės

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius ir paslaugas, jų reklaminių skydelių, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Atsižvelgiant į tai, jei spustelėję nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės patektumėte į kitus tinklalapius, reikėtų atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ATNAUJINIMAS

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama iškilus poreikiui. Tokiais atvejais atnaujinta Privatumo politikos versija publikuojama mūsų interneto svetainėje, todėl skatiname šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • Paštu: Danės g. 6-502, LT-92109 Klaipėda, Lietuva
 • Telefonu: +370 66 983999
 • El. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atnaujinta 2023-12-13


© Toromega. All rights reserved.